watersportvereniging "Zwet en Marken"

Wormer en Jisper Advertentieblad van 1 november 1935

Weer een watersportvereniging.
Thans de zeilers verenigd.
Vereniging tot stichting en instandhouding ener Bad- en Zweminrichting „Het Zwet", Zwem- en Poloclub „Het Zwet", Kanovereniging „De Zwetplassers", ziedaar de resultaten van nog geen twee jaar propaganda voor onze plassen. En thans kunnen we daaraan toevoegen ,de zo juist opgerichte watersportvereniging „Zwet en Marken", want op Zondag 20 Oct. hield een daartoe gevormde commissie een vergadering in Kanostation „Het Zwet", waar de „geboorte" van deze jongste spruit in ons waterrijke oord een feit werd en onmiddellijk een dertigtal leden, voornamelijk zeilers, toetrad.
Van de heer J. Keijzer Sr., die als voorzitter fungeerde, hoorde wij in zijn openingswoord, dat de nieuw op te richten vereniging zich zou bewegen op alle watersportgebied (uitgezonderd zwemmen). Om te beginnen ligt het in de bedoeling, de a.s. winter te benutten voor cursussen, bijv. in touwsplitsen, knopen enz., lezingen van goede zeilers, bestudering van scheepvaartreglementen enz. Om zoveel mogelijk kosten te vermijden, staat hiertoe het kanostation gratis ter beschikking. Ook kon de te benoemen penningmeester reeds een gift van f 5.— ter hand worden gesteld.
Bij de behandeling van statuten en huish. reglement gaf het eerste artikel, de naam der vereniging, nogal stof tot praten. De commissie stelde voor „Het Zwet" maar dit werd niet wenselijk geacht met 't oog op aanleiding geven tot verwarring. Uit de vergadering werd voorgesteld „Poel, Zwet en Marken", doch aangezien Poel en Zwet en de volksmond toch altijd onder de naam „het Zwet" als één plas worden aangeduid, werd 't „Zwet en Marken".
Mochten er tot de vereniging ook kanovaarders als lid willen toetreden, dan worden deze ondergebracht in een aparte afdeling kanosport.
In verband hiermee vroeg de heer Jb. van 't Kaar, hoe de verhouding zal zijn tot de reeds bestaande kanovereniging „De Zwetplassers". — Deze houding is nog niet bepaald, doch het concept-reglement zegt, dat zoveel mogelijk samenwerking gezocht zal worden met andere verenigingen op watersportgebied. De nu opgerichte vereniging omvat hoofdzakelijk de zeilers, aangezien in „De Zwetplassers" voor hen geen plaats was.
Vastgesteld werd de volgende contributieregeling: f 2.50 per jaar, voor personen beneden 16 jaar f 1.50, voor donateurs f 1.— (minimum).
Het concept-statuten en huish.-reglement werd met alg. stemmen aangenomen, waarna met grote meerderheid van stemmen het bestuur als volgt werd samengesteld: J. Keijzer Sr., voorz., J. van den Berg, (Noordeinde 2, Wormerveer), secr., M. Andrea, penningm., G. Krijt en P. Ouderkerk, commissarissen.
Als datum voor de jaarvergadering werd vastgesteld 23 Februari. — Voor de a.s. winter zal getracht worden een lezing te organiseren over wedstrijdzeilen, een cursus touwsplitsen enz. en een cursus in het schilderen van boten.
Met een dankzegging voor de opkomst en geanimeerde besprekingen werd de vergadering gesloten.